Utredning

Kamilla Vidkälla AB

Psykologtjänst i Blentarp

 

Psykologutredning

 

Ibland kan ett barn behöva utredas.

Det kan handla om svårigheter i skolan.

Man vill kanske veta om det finns några

kognitiva svårigheter eller om problemen

handlar om det psykiska måendet.

 

Som förälder kan man också önska en

utredning av samma skäl.

 

En utredning ska leda till att

omgivningen får en bättre förståelse

för hur barnet fungerar och vilket stöd

det behöver. Utredningen ska visa både

på de styrkor barnet har och vilka

svårigheterna är. Viktigt är också att

man får veta hur man ska hjälpa,

uppmuntra och träna barnet på rätt

sätt både hemma och i skolan.

 

Iblad kan en psykologutredning visa

att barnet behöver få träffa någon mer

för att få ytterligare hjälp.

Det kan vara en logoped, för fördjupad

språklig utredning, eller BUP för en

neuropsykiatriskutredning.

 

Remiss till annan vårdgivare är något

som erbjuds om föräldrarna så önskar.

 

Om man misstänker att barnet har en

utvecklingsstörning görs en mer

omfattande utredning. Beslutet om

man sedan ska ansöka om plats inom

grundsärskolan fattas av

vårdnadshavaren.

 

.

 

 

Har man dyslexi i släkten, finns risk att

även ens barn har ärvt dyslexin. En

fullständig dyslexiutredning kan

erbjudas, men då region Skåne inte

erbjuder hjälpmedel i hemmet till barn

som inte utretts av landstingsanställda

logopeder, rekomenderas att göra

utredningen inom landstinget.

 

Familjer med barn med läs- och

skrivsvårigheter kan få tips och råd som

underlättar hemma och i skolan.

 

Om man som förälder misstänker att

ens barn har en särbegåvning, kan

man göra en psykologutredning. Därefter

är det bra om skolan får information och råd

om hur man stimulerar och arbetar med

barn med särbegåvning.

 

Genom en psykologutredning som mer handlar

om barnets psykiska mående kan man få en

bild av om barnet är nedstämt, bär på stor oro,

aggressioner och hur självbilden ser ut.

Genom samtal hos mig eller vidare remiss till

BUP, får barnet sedan hjälp att må bättre.